Závazky České republiky v oblasti práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace. Kolik z nich dodržuje?

Závazky České republiky v oblasti práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace. Kolik z nich dodržuje?

Česká republika je stranou různých mezinárodních úmluv a součástí několika systémů, ze kterých jí vyplývají závazky v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jde zejména o tři systémy mezinárodního společenství – Organizaci spojených národů (dále také „OSN“), Radu Evropy a Evropskou unii (dále také „EU“).

V rámci OSN byly přijaty nejvýznamnější úmluvy týkající se ochrany lidských práv. U většiny z nich stála Česká republika u jejich zrodu, anebo k nim později přistoupila.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech je jednou ze dvou úmluv stanovujících nejobecnější rámec ochrany lidských práv. Upravuje práva spojená s občanským a politickým životem jedince a skupin obyvatel. Povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace stanovují zejména jeho články 2, 3, 24, 25 a 26. Ty stanoví, že všichni jednotlivci mají právo na zajištění práv uznaných paktem bez ohledu na jejich postavení či příslušnost k určité skupině.

Dodržování ustanovení paktu sleduje Výbor pro lidská práva. Tomuto výboru jsou smluvní strany každé čtyři roky povinny podávat periodickou zprávu o naplňování paktu. Zatím poslední závěry výboru pro Českou republiku z roku 2019 obsahují ohledně naplňování práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace tato doporučení:

1. Veřejný ochránce práv by měl fungovat jako národní instituce pro lidská práva.

2. Výčet chráněných důvodů podle antidiskriminačního zákona a výčet důvodů pro sdílení důkazního břemena by měly být rozšířeny.

3. Oběti nucených sterilizací (s důrazem na romské ženy) by měly být kompenzovány.

4. Povinná sterilizace trans osob by měla být zrušena.

5. Česká republika by měla ratifikovat Istanbulskou úmluvu.

 

Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

Přistoupením k Úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace se státy zavázaly k vymýcení diskriminace z důvodu rasy, etnicity, barvy pleti či národního původu.

Soulad činnosti smluvních států s úmluvou sleduje Výbor pro odstranění rasové diskriminace. Smluvní státy zasílají výboru své zprávy o plnění úmluvy každé dva roky. Ve svých posledních závěrech pro Českou republiku výbor formuloval následující doporučení:

1. Veřejný ochránce práv by měl fungovat jako národní instituce pro lidská práva.

2. Veřejný ochránce práv by měl mít pravomoc zastupovat oběti rasové diskriminace v řízeních před soudy.

3. Barva a původ by měly být zahrnuty mezi chráněné důvody podle antidiskriminačního zákona.

4. Oběti nucených sterilizací (s důrazem na romské ženy) by měly být kompenzovány.

5. Česká republika by měla ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ…

zdroj: Monitorovací zpráva veřejného ochránce práv 2020

eso.ochrance.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *